תקנון אתר

תקנון אתר

 1. כללי
  1. באתר זה חנות מקוונת המופעלת על ידי פזיותר- בריאות למרחקים ארוכים, מרכז פיזיותרפי ושיקום , מספר ע.מ 558221461  : בכתובת - רח’ יעקב דורי 2 באר- שבע. במסגרת החנות נמכרים מוצרים ושירותים מתחום הפיזיותרפיה ואיכות החיים.
  2. במסמך זה, המונח “העסק” מתייחס לפיזיותר- בריאות למרחקים ארוכים.
  3. השירותים והמוצרים המתעדכנים באתר, בין היתר מבצעים, הטבות, הנחות והצעות מיוחדות, יהיו כפופים לתנאים שיקבעו על ידי העסק, לפי שיקול דעתו הבלעדי. העסק רשאי להפסיק ו/או לשנות את תנאי הרכישה, בכל עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
  4. התמונות וסרטוני הווידאו המוצגים באתר הינם לצרכי המחשה בלבד ואינם מחייבים את העסק לכל דבר ועניין.
  5. האתר עשוי להשתנות ולהתעדכן מעת לעת, בין היתר בהוספת ו/או הפסקת שירותים ו/או שינוי משך זמן הסדנאות ו/או שינוי כמות המשתתפים ו/או שינוי המחירים המוצעים ו/או התנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתו הבלעדי. שינוי באתר יחייב את המשתמשים באתר ממועד הפרסום, או קבלת הודעה על כך מהחברה בדרך אחרת, לפי המוקדם מבניהם.
  6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי העסק רשאי להפסיק מעת לעת את השימוש באתר ואת רכישת השירותים והמוצרים לצרכי תחזוקת האתר, תיקון, שדרוג ושיפור התוכנות, החומרה ואמצעים טכנולוגיים אחרים המופעלים וקשורים בפעילות האתר.
  7. כל הגולש ו/ או המשתמש באתר, מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר, מסכים לאמור בו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. השימוש באתר מהווה את הסכמת הגולש/ המשתמש ו/או המזמין לתנאים המפורטים באתר והחשיפה לתכני האתר באחריותו בלבד.
  8. יש לעיין בתקנון האתר לפני כל שימוש בו. העסק שומר לעצמו את הזכות לעדכן, לתקן, להוסיף או לשנות את התקנון מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
  9. המשתמש ו/או המזמין מתיר לעסק לשמור ו/או לעשות שימוש בפרטים האישיים שהוזנו למערכת לשם יצירת קשר ו/או לצרכים אחרים הנובעים מההתקשרות בין הצדדים.
  10. לבית המשפט המחוזי בבאר- שבע תהיה הסמכות לדון בכל מחלוקת שתהיה בנוגע לרכישה באתר.
 2. תנאי השימוש ורכישת השירותים והמוצרים באתר
  1. רשאי לבצע פעולות באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה וכן עוסק או חברה המאוגדים כדין לפי חוקי מדינת ישראל, אשר ברשותו כרטיס אשראי ישראלי תקף של אחת מחברות האשראי והינו בעל חשבון דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, תנאי מוקדם והכרחי לאישור כל פעולת רכישה הינו אישור העסקה על ידי חברת האשראי הרלוונטית.
  2. כל קטין כהגדרתו בדין (מי שטרם מלאו לו 18 שנה) או כל גורם אחר הנדרש את הסכמתו של צד שלישי לצורך ביצוע רכישה ו/או פעולה משפטית, מצהיר ומאשר בזאת כי קיבל את הסכמת הממונה/ אחראי עליו (לרבות אפוטרופסו ו/או הוריו ו/או הממונה לפי הדין) וזאת לצורך ביצוע רכישות ו/או פעולות אחרות באתר זה.
  3. המבצע בפועל את הרכישה באתר מצהיר כי הינו מורשה מטעם המשתמש ו/או המזמין לרכוש את השירותים ו/ או המוצרים דרך האתר.
  4. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר, מוצעים למשתמשים ו/או למזמינים במחיר הנקוב ובהתאם לתנאי הרכישה הנקובים באותה העת באתר.
  5. מובהר ומוסכם בזאת כי לא תחול על העסק אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק שיגרם לכל גוף שהוא והנובע משימוש באתר.
  6. ככל ויגרמו לעסק נזקים כתוצאה משימוש המזמין ו/ או המשתמש באתר, מתחייב הנ”ל לפצות ולשפות את העסק באופן מידי בגין כל נזק וזאת לרבות בגין הוצאות משפטיות שיגרמו לעסק.
  7. הזמנת כל פעילות תיכנס לתוקף רק לאחר ביצוע התשלום עבורה, קבלת אישור חוזר על ביצוע העסקה ויצירת קשר באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני עם בעל העסק או מי מטעמו לצורך תאום מועד הפעילות.
 3. אופן התשלום
  1. התשלום לכל פעילות ישולם מראש באתר באמצעות כרטיס אשראי. אישור עסקה יתקבל במעמד העסקה. חשבונית מס/ קבלה כחוק תימסר ללקוח באמצעות הדואר או במפגש פרונטלי עם בעל העסק או מי מטעמו.
  2. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת.
  3. בעת הזמנת סדנה או כל שירות אחר באתר, יש ליצור קשר טלפוני או קשר באמצעות הדואר האלקטרוני לצורך תיאום פרטים אודות הסדנא לרבות מועד הסדנא, מיקומה, מספר המפגשים וכו’.
  4. פרטי כרטיס האשראי של הרוכש לא ישמרו במאגר העסק ולא יעשה בהם כל שימוש מלבד לשם רכישת המוצר/ השירות.
 4. פרטי המשתמש
  1. בעת ביצוע פעולות באתר יידרש המשתמש להזין פרטים אישיים כדוגמת מספר תעודת זהות/ ח.פ, שם פרטי, שם משפחה, שם חברה/ עוסק, טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי תשלום ועוד.
  2. הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד משתמש אשר ימסור פרטים כוזבים, יתכן וינקטו הליכים משפטיים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לעסק או למי מטעמו.
  3. מוסכם כי העסק לא יהיה אחראי לטעויות בעסקה שנובעות מהזנת פרטים שגויים למערכת.
  4. מוסכם כי הרישום המבוצע על ידי העסק יהווה ראיה לכל הקשור לביצוע העסקה.
 5. מדיניות ביטול עסקאות
  1. העסק שומר לעצמו את הזכות לבטל או לדחות את מועדם של סדנאות/מפגשים אחרים.
  2. במידה וסדנא/ מפגש אחר יבוטל על ידי העסק, יתואם מועד אחר עם המשתתפים או לחליפין יוחזר התשלום ששולם על ידי המזמין במלואו.
  3. העסק יהיה רשאי לבטל את העסקה כאשר קיימת בעיה בקבלת הנתונים מן המזמין או שלא נתקבלו נתונים נדרשים מהמזמין.
  4. ביטול סדנא או פעילות על ידי המזמין בפרק זמן העולה על 72 שעות לפני המועד שתואם, יזכה בהחזר כספי בניכוי עמלת ביטול עסקת אשראי.
  5. ביטול סדנא או פעילות במהלך 72 שעות לפני המועד שתואם יזכה את המזמין בהחזר כספי בגובה 50% מהעלות ששולמה במעמד ההזמנה.
  6. ביטול ביום הפעילות יחוייב בתשלום מלא.
  7. בקשה לביטול כל עסקה תעשה בכתב למייל office@physiother.co.il בנוסף לכתיבת המייל, יש לוודא קבלתו טלפונית במספר - 08-6407470
  8. אי הגעה של נרשם בודד לסדנא/ מפגש אחר לאחר פתיחתם, לא יזכה את המשתתף בהחזר כספי כלשהו.
  9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים באופן מלא או בחלקי ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר במהלך תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע או יפגע תהליך רכישת ו/או אספקת המוצרים ו/או השירותים, רשאי בעל האתר ו/או מפעיליו להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלק ממנה.
  10. במידה ותחול טעות בהדפסה ו/או הקלדת הנתונים, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום שלו ו/או בכל חומר מודפס ו/או מוקלד אחר רשאי בעל האתר, אך לא חייב, לבטל את הרכישה.
 6. קניין רוחני
  1. שם האתר הינו קניינו הבלעדי של העסק.
  2. כלל זכויות היוצרים באתר, לרבות תכניו ו/או עיצובו הינם שייכים לעסק בלבד.
  3. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, להפיץ ולהשתמש בכל חלק מהאמור לעיל ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של העסק.
 7. אבטחת מידע ופרטיות באתר
  1. המשתמש ו/או המזמין באתר מתחייב בזאת שלא לעקוף ו/או לפגוע בכל אמצעי אבטחה באתר. ידוע למשתמש ו/או למזמין כי משתמש אשר יפר בכל צורה אמצעי אבטחה כאלה ו/או אחרים במערכות האתר יחשוף עצמו לאחריות ציבורית ו/או פלילית.

 

 

10 טיפים איך להתחיל להתאמן חכם

10 טיפים איך להתחיל להתאמן חכם

אי אפשר להתעלם כיום מטרנד הריצה. כמות הרצים ואירועי הריצה בארץ ובעולם …

האם ישנם גורמי סיכון לפציעות ספורט ברצים?

ריצה היא פעילות מבורכת שטומנת בחובה יתרונות רבים. למעשה כיום מתייחסים …

פציעות בזמן הכנה למירוץ, כיצד להישמר?

כיצד נקטין את הסיכוי להיפצע בזמן ההכנה למירוץ

כיום , לא ניתן להתעלם מהעליה העצומה בכמות האנשים שרצים ומשתתפים במירוצים …